ធីមខ្ញុំមួយមុឺនឃៀល | Epic Game Rules of Survival Khmer – Funny Strategy Battle Onlineធីមខ្ញុំមួយមុឺនឃៀល | Epic Game Rules of Survival Khmer – Funny Strategy Battle Online

Hi, this is BroBattle, My channel is BroBattle Game. Before, they call me Battle with the word Bong in front, Bong in Khmer means Brother so I decided to name my channel BroBattle with Game behind then BroBattle Game. Haha. You can call me BroBattle, Yeah it’s my nickname as you guys known me by watching my video so just call me BroBattle and remember my channel is BroBattle Game not only BroBattle, BroBattle is just my nickname not my real name and my real name is not BroBattle, BroBattle is just my nickname. Haha.

I like playing strategy, funny, adventure games. It’s fun. Strategy games make you more active so you think about new strategy to beat the game and also learn new strategy from other. Sometimes you feel kind of lazy and strategy games will wake you up like drinking coffee. Haha. When you play online game that you can play with online player (multiplayer) you can communicate with them and when you play online with online player like that, some funny action will happen and make you feel fun and relax. When you play online with online player like that, you need to concentrate and think of the best strategy to win and sometimes troll another online player or group of online player that play in that funny strategy online game.

This is Rules of Survival PC Server. I like to play Rules of Survival because it is a fun strategy online game. In the morning I play Rules of Survival, in the afternoon I play Rules of Survival, in the evening I play Rules of Survival, at night I play Rules of Survival because Rules of Survival is my favorite survival game. My brothers play Rules of Survival, my sisters play Rules of Survival, my cousins play Rules of Survival, my daughters play Rules of Survival, my sons play Rules of Survival, my friends play Rules of Survival, my wives play Rules of Survival because Rules of Survival is their favorite survival game.

Related tag: Khmer, Cambodia, Game, Khmer Gamer, Khmer Gaming, Cambodia Gamer, Cambodia Gaming, funny, strategy, online game, comedy, troll, music, vlog, prank, BroBattle Game.

Music by Chuki Beats

Music by @ikson

– Spotify:
– Soundcloud:

Music by INOSSI:

Vlog
Troll
Prank
Music
Game
Funny
Khmer
Strategy
Cambodia
Khmer Gamer
Khmer Gaming
BroBattle Game

Nguồn: https://2thegioi.com

Xem thêm bài viết khác: https://2thegioi.com/tin-hot

 • I dol ស្រឡាញ់កន្លែងឡប់មកវិញ😄😃😀

  Ty Him May 24, 2020 3:49 am Reply
 • បងញុមសុំIDមួយលេងដែត

  vøñ fãkë May 24, 2020 3:49 am Reply
 • ថតអេាយឃេីញយន្តហេាះផង់

  វិច្ឆិកា ភក្ត្រ័ណា May 24, 2020 3:49 am Reply
 • ,❤️

  Reut Tarn May 24, 2020 3:49 am Reply
 • Top 1 AWM😂

  CHANON SMZZ May 24, 2020 3:49 am Reply
 • Yey snom nas idol

  bro panha gaming May 24, 2020 3:49 am Reply
 • បងលេញល្អ_100%

  Mrr To May 24, 2020 3:49 am Reply
 • One day at🏫

  TiNa TiNa May 24, 2020 3:49 am Reply
 • 😎😎😎😎😎

  Set Danin May 24, 2020 3:49 am Reply
 • 😎😎😎😎😎

  Set Danin May 24, 2020 3:49 am Reply
 • សួរស្ដីអាយដល

  Satya Nano May 24, 2020 3:49 am Reply
 • មកក្រោយគេ😅🤣😂🤗🇰🇭🌹

  Hea Pov May 24, 2020 3:49 am Reply
 • 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩

  KH TROLLGAME May 24, 2020 3:49 am Reply
 • បងសុំ ID ញ៉ុមសុំលេងដែរ

  Rith Dobble May 24, 2020 3:49 am Reply
 • hi idol

  Ss Xd May 24, 2020 3:49 am Reply
 • idol

  SOKNY SaLo KH May 24, 2020 3:49 am Reply
 • Teamហៅសុទ្ធតែអាពេលបតហៅប្រូ😁😁😁

  One Play May 24, 2020 3:49 am Reply
 • សួរស្តីបងមានកំប្លែងហ្គេមអត់😊😊💐💐

  ចាន់ រតនា ពេជ្រ May 24, 2020 3:49 am Reply
 • 😘

  Rëak SmeYPro Official May 24, 2020 3:49 am Reply
 • អែតមកខ្ញុំមួយមកនេះអាយឌីរូលខ្ញុំ206872478អែតមកផងអូនសុំ

  សុ ផល May 24, 2020 3:49 am Reply
 • AWM សុីប៉េតសិប

  L.K GAMING May 24, 2020 3:49 am Reply
 • 🇰🇭🇰🇭🇰🇭🇰🇭🇰🇭🇰🇭🇰🇭🇰🇭🇰🇭🇰🇭🇰🇭🇰🇭🇰🇭💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🇰🇭🇰🇭🇰🇭🇰🇭🇰🇭🇰🇭🇰🇭🇰🇭🇰🇭🇰🇭🇰🇭

  Raksa Rat May 24, 2020 3:49 am Reply
 • បងអត់លេងផាប់ជីទេអីបង

  HY RAKSA May 24, 2020 3:49 am Reply
 • B Bang j,bas mes ?😉

  Vanna Vong May 24, 2020 3:49 am Reply
 • ទិញរបស់ថ្មីនឹងទៅបង

  Bro Ty May 24, 2020 3:49 am Reply
 • ចង់អោយប្តូដាក់សម្លេង Background រៀងឮតិចទៀតបានអត់ប្រូ

  Tola Kiko May 24, 2020 3:49 am Reply
 • ❤❤❤❤

  Rtuu Cvhj May 24, 2020 3:49 am Reply
 • Som LG del ban ot bro battle add TV hz oy see SOS

  Lim KIM chhean May 24, 2020 3:49 am Reply
 • ដាក់រូបBRO

  Bro BN May 24, 2020 3:49 am Reply
 • ប្រូលេងធីមល្អសើចដូចកំប្លែងចឹង😂

  SOMBATH CHI May 24, 2020 3:49 am Reply
 • លេងtemចឹងបានសប្បាយមើល

  c7up 10 May 24, 2020 3:49 am Reply
 • បងញុមចង់ឃើញដៃបងលេង

  5T2 Gaming May 24, 2020 3:49 am Reply
 • ញុំមើលRulesBroតាំងពីbroមិនទាន់បុកលុយ2018

  Zak Gaming May 24, 2020 3:49 am Reply
 • 😂🤣

  Run Fack May 24, 2020 3:49 am Reply
 • ក្ដាម

  Khmer Kaka May 24, 2020 3:49 am Reply
 • haha

  Mäk äRä May 24, 2020 3:49 am Reply
 • Sdach AWM is comback all brother

  Von Tola May 24, 2020 3:49 am Reply
 • B ot buy t ey

  Von Tola May 24, 2020 3:49 am Reply
 • Bro លេងQBU

  Theara koko May 24, 2020 3:49 am Reply
 • 😂😂😂

  Sray Pov May 24, 2020 3:49 am Reply
 • Buy Moto 🥺

  SPT Team May 24, 2020 3:49 am Reply
 • broលេងQBZ🙏🙏🙏🙏🙏

  Dalish Gaming May 24, 2020 3:49 am Reply
 • b jg merl muk admin

  NORAK FROMYT May 24, 2020 3:49 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *