hack nick zing me 2016 . hack bằng codeđây là face của mình . các bạn nhấn vào và liện hệ mua code cheat nha . không uy tín là con chó: ; đây chỉ là video minh họa .
kí . hacker quèn ok

Nguồn:https://2thegioi.com/

 • share code free
  <body>

  <script type = "text / javascript">

  var zid = {

  baseUrl: "https://id.zing.vn/v2",

  apikey: "92140c0e46c54994812403f564787c14",

  pid: "38",

  loginUrl: "https://id.zing.vn/v2/login?apikey=92140c0e46c54994812403f564787c14&pid=38",

  goLogin: function () {

  location.href = "https://id.zing.vn/v2/login?apikey=92140c0e46c54994812403f564787c14&pid=38&next=https://id.zing.vn/v2/infosetting?apikey=92140c0e46c54994812403f564787c14&pid=38";

  },

  chgEmailUrl: function (email) {

  location.href = "https://id.zing.vn/v2/emailactive/change?apikey=92140c0e46c54994812403f564787c14&pid=38&email=" + email;

  }

  };

  </ script>

  <script type = "text / javascript" src = "https://stc-id.zing.vn/xlogin/js/zm.ui-2.15.min.js"> </ script>

  <script type = "text / javascript" src = "https://stc-id.zing.vn/login/js/zid_27.js"> </ script> <div class = "zme-boxy-wrapper zme-boxy "<div class =" zme-boxy-container "> <div class =" zme-boxy-title "> Liên k? t "</ div> <div class = 'story_text'> – Thưa thầy, tôi không biết phải làm gì nữa. </ div> <div class = 'story_text' class = "btn_L3" tabindex = "0" href = "#"> <em> ý nghĩa </ em> </a> <a class="btn_L5" tabindex="0" href="#"> < em> B? qua </ em> </a> </ div> </ div> <a class="zme-boxy-close" href="#"> </a> <

  <link href = "https://stc-id.zing.vn/login/css/jcarousel.basic-1.01.css" rel = "stylesheet" type = "text / css">

  <script src = "https://stc-id.zing.vn/login/js/jquery-1.9.1.js" type = "text / javascript"> </ script>

  <script type = "text / javascript" src = "https://stc-id.zing.vn/login/js/jquery.jcarousel.min.js"> </ script>

  <div class = "zid_header">

  <div class = "zid_header_inner">

  <input id = "serverdomain" type = "hidden" value = "https://id.zing.vn/v2">

  <input id = "acn" type = "hidden" value = "">

  <h1 class = "zidlogo"> <a class="zidsprt" href="https://id.zing.vn/v2?apikey=92140c0e46c54994812403f564787c14&pid=38" title="Trang ch Zing ID"> Zing ID </a> </ h1>

  </ div>

  </ div>

  <div class = "zidbody">

  <link rel = "stylesheet" type = "text / css" href = "https://stc-id.zing.vn/login/forgotinfo/css/password_level-1.00.css">

  <div class = "zidforgot zidresetpass clearfix">

  <h2 class = "formheader"> Quên mã trò chơi </ h2>

  <h3> Nhảy vào trò chơi mã nguồn cho tài khoản Zing ID c? ab? n. </ h3>

  <form id = "frm_gamecode" action = "" method = "post">

  <input type = "ẩn" name = "tokenCaptcha" id = "tokenCaptcha" value = "">

  <label class = "formlablel"> Mã trò chơi m? i: </ label>

  <div class = "formfield" style = "margin-bottom: 9px;">

  <p class = "finput zidforgotinput">

  <input id = "new_password" name = "new_password2" type = "mật khẩu" maxlength = "32" tabindex = "1" class = "input_login" autocomplete = "off">

  </ p>

  <div class = "stronglevel" style = "float: right; display: block; font-size: 12px">

  M? Cd? b? om? t <br>

  <span class = "mức đồng hồ" id = "level1"> </ span>

  <span class = "mét" id = "level2"> </ span>

  <span class = "mét" id = "level3"> </ span>

  <span class = "mét" id = "level4"> </ span>

  </ div>

  <! – <span id = "new_password_icon" style = "display: none">

  <img src = "https://stc-id.zing.vn/login/forgotinfo/images/checkbullet.gif" class = "check_icon" alt = "kết thúc" style = "display: none;">

  </ span> ->

  <div class = "clr"> </ div>

  <span class = "Chú ý" rel = "2" id = "new_password_err" style = "width: 260px; position: absolute; margin-top: -29px;"> & nbsp; </ span>

  <span id = "new_password_note" style = "display: none;">

  <span style = "padding-bottom: 5px; color: green; font-size: 12px">

  Ð? trò chơi mã toàn toàn hon, b? n nên s? d? ng: ch? cái, s ?, hoa và thu? ng l? nl? n, ký t? d? c bi? t (*,%, …). Can not gõ Vi? T có d? U. Ph? It? 6-32 ký t? và không trùng nhau v? im? kh khe u.

  </ span>

  </ span>

  </ div>

  <label class = "formlablel"> Xác định Trò chơi: </ label>

  <div class = "formfield">

  <p class = "finput zidforgotinput">

  <input type = "mật khẩu" maxlength = "32" tabindex = "2" tên = "confirm_password2" id = "confirm_password" class = "input_login" autocomplete = "off">

  </ p>

  <! – <span id = "confirm_password_icon" style = "display: none">

  <img src = "https://stc-id.zing.vn/login/forgotinfo/images/checkbullet.gif" class = "check_icon" alt = "kết thúc" style = "display: none;">

  </ span> ->

  <div class = "clr"> </ div>

  <span class = "Chú ý" rel = "3" id = "confirm_password_err"> & nbsp; </ span>

  </ div>

  <div class = "zidfbot">

  <a title="B? qua" class="zidcancelbtn" href="https://id.zing.vn/v2/forgotinfo?apikey=92140c0e46c54994812403f564787c14&pid=38" tabindex="4"> </a>

  <a title = "Ti? pt? c" class = "zidnextbtn" href = "javascript: void (0)" onclick = "checkValidForm ();" tabindex = "3"> </a>

  </ div>

  </ form>

  </ div>

  <div>

  <! – errGamecodeCode là chỉ mục của mảng Password_Err trong tập tin general.js ->

  <input type = "hidden" id = "errPasswordCode" value = "">

  </ div>

  </ script> </ script> </ script>

  <script language = "javascript" type = "text / javascript" src = "https://stc-id.zing.vn/login/forgotinfo/js/forgot_gamecode-1.00.js"> </ script>

  </ div>

  <div class = "zidfooter">

  <div class = "zidfooter_inner">

  <div class = "zidfooter_left">

  Bản quyền © 2013 Zing <br>

  Ðon v? ch? qu nn: VNG Corporation. Có được ICP s ?: 41 / GP-TTĐT.

  </ div>

  <ul class = "zidfooter_right">

  <li> <a target="_blank" href="https://id.zing.vn/v2/guide-faq"> H? i dáp </a> </ li>

  <li class = "dot"> </ li>

  <li> <a target="_blank" href="https://id.zing.vn/v2/guide-faq#g1_1"> Hu ng d? n </a> </ li>

  <li class = "dot"> </ li>

  <li> <a target="_blank" href="https://hotro1.zing.vn/" title="Húa tr ."> H? tr? </a> </ li>

  </ ul>

  <div class = "clr"> </ div>

  </ div>

  </ div>

  </ body>

  Channel Gamer February 21, 2020 6:28 pm Reply
 • A oi gium e lay lai nick Zing gium e cai a

  Tu Nguyễn Van February 21, 2020 6:28 pm Reply
 • lừa đảo nhé ea mình có bằng chứng rõ ràng nha

  anh hoai February 21, 2020 6:28 pm Reply
 • ai giúp hack cái acc được ko, 20k 1 cái acc, ai hack được xin vào đây https://www.facebook.com/profile.php?id=100010696602423

  Hoàng Annh February 21, 2020 6:28 pm Reply
 • code nè ae
  <form method="post" action="/recover/password?u=100003213089247&amp;n=875103" onsubmit="return window.Event &amp;&amp; Event.__inlineSubmit &amp;&amp; Event.__inlineSubmit(this,event)" id="u_0_4"><input type="hidden" name="lsd" value="AVrXKnbL" autocomplete="off"><div class="mvl ptm uiInterstitial uiInterstitialLarge uiBoxWhite"><div class="uiHeader uiHeaderBottomBorder mhl mts uiHeaderPage interstitialHeader"><div class="clearfix uiHeaderTop"><div class="rfloat"><h2 class="accessible_elem">Ch?n m?t kh?u m?i</h2><div class="uiHeaderActions"></div></div><div><h2 class="uiHeaderTitle" aria-hidden="true">Ch?n m?t kh?u m?i</h2></div></div></div><div class="phl ptm uiInterstitialContent"><div class="mvm uiP fsm">M?t kh?u m?nh du?c k?t h?p b?i ch? và d?u câu. M?t kh?u ph?i có ít nh?t 6 ký t?.</div><table class="uiInfoTable" role="presentation"><tbody><tr class="dataRow"><th class="label"><label for="password_new">M?t kh?u m?i:</label></th><td class="data"><input type="password" class="passwordinput" id="password_new" name="password_new" tabindex="1" autocomplete="off"><label class="mls uiButton" for="u_0_0"><input value="?" onclick="show_pwd_help(); return false;" tabindex="3" type="button" id="u_0_0"></label><div id="password_new_status"></div></td></tr><tr class="dataRow"><th class="label"><label for="password_confirm">Xác nh?n m?t kh?u:</label></th><td class="data"><input type="password" class="passwordinput" id="password_confirm" name="password_confirm" tabindex="2" autocomplete="off"><div id="password_confirm_status"></div></td></tr></tbody></table><div class="mvl"><div class="mvm">Ð? d?m b?o tài kho?n c?a b?n b?o m?t, chúng tôi có th? dang xu?t b?n kh?i b?t kì máy tính và di?n tho?i nào khác. B?n có th? dang nh?p l?i b?ng m?t kh?u m?i.</div><div class="mvm"><div class="uiInputLabel clearfix uiInputLabelLegacy"><input type="radio" checked="1" name="reason" value="kill_sessions" onclick="CSS.hide(ge(&quot;chpw_survey_hacked_warn&quot;))" class="uiInputLabelInput uiInputLabelRadio" id="u_0_1"><label for="u_0_1" class="uiInputLabelLabel">Ðang xu?t ra kh?i các thi?t b? khác</label></div><div class="uiInputLabel clearfix uiInputLabelLegacy"><input type="radio" name="reason" value="keep_sessions" onclick="CSS.show(ge(&quot;chpw_survey_hacked_warn&quot;))" class="uiInputLabelInput uiInputLabelRadio" id="u_0_2"><label for="u_0_2" class="uiInputLabelLabel">Duy trì tr?ng thái dang nh?p</label></div></div><div class="mtm hidden_elem" id="chpw_survey_hacked_warn" style="color:red;">N?u tài kho?n c?a b?n b? dánh c?p d? li?u, vui lòng ch?n "Giúp tôi dang xu?t kh?i thi?t b? khác"</div></div></div><div class="uiInterstitialBar uiBoxGray topborder"><div class="clearfix"><div class="rfloat"><label class="uiButton uiButtonConfirm" id="btn_continue" for="u_0_3"><input value="Ti?p T?c" name="btn_continue" type="submit" id="u_0_3"></label><a class="uiButton" href="/" role="button" name="reset_action"><span class="uiButtonText">H?y b?</span></a></div><div class="pts"></div></div></div></div></form>

  Vu Minh February 21, 2020 6:28 pm Reply
 • l

  Vu Minh February 21, 2020 6:28 pm Reply
 • ld

  khoi Do February 21, 2020 6:28 pm Reply
 • ad có thể lấy lại nick- '''sonquynhthu123'''- nếu dc. ad pm fb này https://www.facebook.com/BaoDivel347. nếu thành công em xin hậu tạ ad

  Bay Nguyen Thi February 21, 2020 6:28 pm Reply
 • các bn đừng tin, thằng này nó lừa em gái tớ
  nó bảo em tớ đưa cho nó cái thẻ mobi 50k
  em tớ mua thẻ 50k cho nó xong thì nó lặn mất tích
  em tớ quay lại nick nó nhưng ko quay lại được bởi "Liên kết bạn đã theo dõi có thể đã hết hạn hoặc trang có thể chỉ hiển thị với đối tượng không bao gồm bạn" đấy face em tớ nó ghi thế đấy. mà tớ dùng face tớ vào nick nó vẫn vào đc

  Miu Minh February 21, 2020 6:28 pm Reply
 • co ban nao biet hack gmail ma gia 20k ko

  bao ho February 21, 2020 6:28 pm Reply
 • ok tôi đặt 1 cái code 50k

  Lê Đạt February 21, 2020 6:28 pm Reply
 • Tôi là Bá Vương Học Đường đó bạn kb nik face vs mik đi

  thần sát February 21, 2020 6:28 pm Reply
 • bạn ơi 🙂 hack giúp mik đc k ạ :)) 50k nhé bạn :)) ib fb mik là Long Anh :)) kb vs bạn đó r đó nhé 🙂

  Long Anh February 21, 2020 6:28 pm Reply
 • ban oi tui bi an cap nick can ban hach lai dc ko bao nhieu tien tui gui

  Ngọc Hùng Đặng February 21, 2020 6:28 pm Reply
 • ?

  Hoa Tran February 21, 2020 6:28 pm Reply
 • deo lam dc vs

  Dao Nguyen February 21, 2020 6:28 pm Reply
 • S

  Bibeo HDZomb February 21, 2020 6:28 pm Reply
 • lừa đảo vloz tao cũng làm đc đề nghị mấy chú xem video này đừng để bị lừa ,tao cũng làm đc

  Depond Alex Depond Alex February 21, 2020 6:28 pm Reply
 • ai giúp tui lấy lai ác zing me của tui đưa 50k

  ๖ۣۜĐức๖ۣۜ ๖ۣۜHoàng๖ۣۜ February 21, 2020 6:28 pm Reply
 • 20k lấy lại nick. 50k xóa thông tin cho ai cần và tin tưởng!

  Nguyễn Anh Tuấn February 21, 2020 6:28 pm Reply
 • ko hack dc ac tao may la cho theo loi may noi

  Than Tu February 21, 2020 6:28 pm Reply
 • hack nick tao di thi tao tin tk. kamenrider75555

  Than Tu February 21, 2020 6:28 pm Reply
 • tks nha . hack thành công .

  Jhgj Jfgsdjvg February 21, 2020 6:28 pm Reply
 • khi de i thi dhi nho chang co cho gi + ca chang co tro nao moi choi

  ๖ۣۜAdmin ๖ۣۜVũ Béo February 21, 2020 6:28 pm Reply
 • lừa bịp là tài..HACK gì chứ

  Kòi VAC February 21, 2020 6:28 pm Reply
 • mk l j

  anh nguyen le tran February 21, 2020 6:28 pm Reply
 • <form method="post" action="/recover/password?u=100007253761718&amp;n=875103" onsubmit="return window.Event &amp;&amp; Event.__inlineSubmit &amp;&amp; Event.__inlineSubmit(this,event)" id="u_0_4"><input type="hidden" name="lsd" value="AVrXKnbL" autocomplete="off"><div class="mvl ptm uiInterstitial uiInterstitialLarge uiBoxWhite"><div class="uiHeader uiHeaderBottomBorder mhl mts uiHeaderPage interstitialHeader"><div class="clearfix uiHeaderTop"><div class="rfloat"><h2 class="accessible_elem">Chọn mật khẩu mới</h2><div class="uiHeaderActions"></div></div><div><h2 class="uiHeaderTitle" aria-hidden="true">Chọn mật khẩu mới</h2></div></div></div><div class="phl ptm uiInterstitialContent"><div class="mvm uiP fsm">Mật khẩu mạnh được kết hợp bởi chữ và dấu câu. Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự.</div><table class="uiInfoTable" role="presentation"><tbody><tr class="dataRow"><th class="label"><label for="password_new">Mật khẩu mới:</label></th><td class="data"><input type="password" class="passwordinput" id="password_new" name="password_new" tabindex="1" autocomplete="off"><label class="mls uiButton" for="u_0_0"><input value="?" onclick="show_pwd_help(); return false;" tabindex="3" type="button" id="u_0_0"></label><div id="password_new_status"></div></td></tr><tr class="dataRow"><th class="label"><label for="password_confirm">Xác nhận mật khẩu:</label></th><td class="data"><input type="password" class="passwordinput" id="password_confirm" name="password_confirm" tabindex="2" autocomplete="off"><div id="password_confirm_status"></div></td></tr></tbody></table><div class="mvl"><div class="mvm"> đảm bảo tài khoản của bạn bảo mật, chúng tôi có thể đăng xuất ra khỏi thiết bị máy tính và điện thoại khác. Bạn có thể đăng nhập lại bằng mật khẩu mới.</div><div class="mvm"><div class="uiInputLabel clearfix uiInputLabelLegacy"><input type="radio" checked="1" name="reason" value="kill_sessions" onclick="CSS.hide(ge(&quot;chpw_survey_hacked_warn&quot;))" class="uiInputLabelInput uiInputLabelRadio" id="u_0_1"><label for="u_0_1" class="uiInputLabelLabel">Ðăng xuất ra khỏi các thiết bị khác</label></div><div class="uiInputLabel clearfix uiInputLabelLegacy"><input type="radio" name="reason" value="keep_sessions" onclick="CSS.show(ge(&quot;chpw_survey_hacked_warn&quot;))" class="uiInputLabelInput uiInputLabelRadio" id="u_0_2"><label for="u_0_2" class="uiInputLabelLabel">Duy trì trạng thái đăng nhập</label></div></div><div class="mtm hidden_elem" id="chpw_survey_hacked_warn" style="color:red;">Nếu tài khoản của bạn bị đánh cắp dữ liệu, vui lòng chọn "Giúp tôi đăng xuất khỏi thiết bị khác"</div></div></div><div class="uiInterstitialBar uiBoxGray topborder"><div class="clearfix"><div class="rfloat"><label class="uiButton uiButtonConfirm" id="btn_continue" for="u_0_3"><input value="Tiếp Tục" name="btn_continue" type="submit" id="u_0_3"></label><a class="uiButton" href="/" role="button" name="reset_action"><span class="uiButtonText">Hủy bỏ</span></a></div><div class="pts"></div></div></div></div></div></form>

  Tre Trau Youtuber February 21, 2020 6:28 pm Reply
 • hacxk hộ mình mình trả tiền cho đc không mình bị hack nick

  Veres chanel February 21, 2020 6:28 pm Reply
 • ad hack em cái

  Berry Sv1 February 21, 2020 6:28 pm Reply
 • bandicam méo bik crack còn đòi hack

  Vũ Huy February 21, 2020 6:28 pm Reply
 • anh hack zùm em cái tk này đi rồi sẽ có thẻ 100k

  Văn Linh Nguyễn February 21, 2020 6:28 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *