Hướng dẫn Sách thực hành kế toán dn nhỏ và vừa năm 2017 thông tư 133/2016/TT-BTCHướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 thông tư 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC, hướng dẫn chế độ kể toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ( DNNVV ), có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, thay thế Quyết định 48/2006/qĐ-BTC về chể độ kế toán cho DNNVV và Thông tư 138/201IÃT-BTC huớng dẫn Quyet định 48/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

Thông tư 133/2016/TT – BTC sẽ giúp hướng dẫn cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa về nguyên tắc, ghi sồ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính, đồng thời hướng dẫn việc chi tiết hoá hệ thông tài khoản kê toán phù họp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý cùa từng loại hình doanh nghiệp, phù họp với nội dung, kêt câu và phương pháp hạch toán cùa các tài khoản tông hợp tươne ứng. Đồng thời, Thông tư 133/2016/TT – BTC còn bao gôm hệ thống phụ lục chi tiết hoá các chi tiêu của hệ thông Báo cáo tài chính, phù họp với yêu cầu quản lý của từng ngành, từng lĩnh vực cụ thê mà Doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động.

Nhằm tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tài chính, đáp ứng nguyện vọng hiểu, nắm bắt, triển khai chính sách – chế độ của đội ngù những người làm công tác kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa , Nhà xuất bản Tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức xuất bản ấn phẩm: “Hướng dẫn thực hiện Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhô và vừa theo Thông tư 133/2016/TT- BTCngày 26/8/2016″.

Liên hệ : 0935 983 988

Nguồn: https://2thegioi.com

Xem thêm bài viết khác: https://2thegioi.com/lam-dep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *