Thông tư 137/2017/TT-BTC hướng dẫn báo cáo quyết toán năm 2017Bộ Tài chính ban hành Thông tư 137/2017/TT-BTC quy định về lập, tổng hợp và gửi báo cáo quyết toán năm, xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm đối với các khoản ngân sách Nhà nước.
Xem chi tiết:

Nguồn:https://2thegioi.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *