TÍNH DIỆN TÍCH TAM GIÁC BIẾT ĐỘ DÀI 3 CẠNH THEO CÔNG THỨC HERON | LẬP TRÌNH PASCALViết chương trình Pascal nhập độ dài 3 cạnh a, b, c của một tam giác từ bàn phím. Tính diện tích tam giác và in kết quả ra màn hình.
Các bạn xem trên website nhe:

Áp dụng công thức Heron để tính diện tích khi biết độ dài 3 cạnh của một tam giác.

Tin Học 8 | Bài 2: CẤU TRÚC KHUNG CHO CHƯƠNG TRÌNH PASCAL | LẬP TRÌNH PASCAL

Xem thêm các video sau bạn nhé!
Viết Chương Trình Chào Mừng ‘CHAO CAC BAN HOC SINH LOP 8’ Trong Pascal

Tin Học 8 | Bài 2: XUẤT hay IN THÔNG BÁO RA MÀN HÌNH – PHÂN BIỆT Write và Writeln trong Pascal

VÌ SAO HỌC LẬP TRÌNH PASCAL? | HỌC LẬP TRÌNH PASCAL CÓ ÍCH GÌ?

Bài tập: CHIA NGUYÊN CHIA DƯ a Mod b, a Div b HAI SỐ NGUYÊN | LẬP TRÌNH PASCAL

CÁCH KHAI BÁO MẢNG DỮ LIỆU ARRAY, NHẬP, XUẤT GIÁ TRỊ CÁC PHẦN TỬ TRONG MẢNG | LẬP TRÌNH PASCAL

Bài 8: VÒNG LẶP While..Do – LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC | LẬP TRÌNH PASCAL

#laptrinhpascal, #tinhoc8, #tuhoclaptrinh

Nguồn: https://2thegioi.com

Xem thêm bài viết khác: https://2thegioi.com/meo-vat

  • Great 👍 video, like from friends!

    Around Moto April 20, 2020 12:59 am Reply
  • Nice 👍 video like

    DZ PLAY TV April 20, 2020 12:59 am Reply
  • Cảm ơn các bạn đã xem!

    Duy Vo April 20, 2020 12:59 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *