upload link ảnh trên google drive lên minishipTùy chọn upload bằng link ảnh lên trang làm ảnh thẻ online miniship.
Giúp cho quá trình upload dể dàng và không giới hạn dung lương file,
bằng hướng dẫn này và cách làm tương tự bạn có thể upload cả một thư mục trên Google drive.
Cách làm đối với oneDrive của microsoft cũng tương tự.

Nguồn:https://2thegioi.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *